Четвер, 18.10.2018, 10:32
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Листопад » 28 » Статут ч.1
23:39
Статут ч.1

СТАТУТ

Бахмацького дошкільного

навчального закладу №1

«Рукавичка»

загального типу

комунальної власності

(нова редакція)

 

Загальні положення

  1. Дошкільний навчальний заклад №1 «Рукавичка» загального типу комунальної власності  (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення виконкому Бахмацької міської ради від 30 серпня  1969 року  № 192..
  2.  Юридична адреса: 16500 Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 33, тел. 3-12-60
  3. Засновник дошкільного закладу – Бахмацька міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
  4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
  5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок  в органах Державного казначейства.
  6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, духовного розвитку.
  7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
  9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і        державою за: реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом  України «Про дошкільну освіту», за забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
  10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними  особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

II. Комплектування дошкільного закладу

 2.1     Дошкільний заклад розрахований на 115 місць.

 2.2..  Групи комплектуються за віковими ознаками.

 2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку з денним режимом перебування дітей

2.4.  Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно надати:

:         медичну довідку про стан здоров'я дитини;

          - свідоцтво про народження дитини;

  -  довідку про епідеміологічне оточення СЕС.

2.5.  .Кількість дітей в групах:

 • ясельного віку — 15 дітей;
 • дошкільного віку — 20 дітей.

2.6..За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі в разі її хвороби, карантину,  санаторного лікування, на час щорічної відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,  а також 75 днів у літній період.

  1. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись на підставі медичної довідки про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі, за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють; при невиконанні батьками угоди між дошкільним закладом і батьками; коли дитина без поважних причин не відвідує дошкільний заклад більше місяця; у разі невнесення плати за утримання дитини після 2 місяців, у разі невідвідування без поважних причин дитиною групи протягом 2 місяців.

2.8.Термін письмового повідомлення батьків про відрахування дитини: десять днів.

III. Режим роботи дошкільного закладу.

3.1. Дошкільний  заклад  працює  за  5-ти денним  робочим  тижнем  протягом 10,5 го,д.,

Вихідні дні – субота, неділя, святкові

3.2.Початок та закінчення роботи: з 7.30 до 18.00; з 7.00 до 19.00 працює чергова група.

3.3.Дошкільний заклад має 1 групу з 12- ти годинним перебуванням дітей;

 

IV. Організація навчально-виховного процесу.

4.1.. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  З  1  червня  по 31 серпня – оздоровчий період, під час якого проводиться оздоровлення  дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складаєтьс я на навчальний рік та  період оздоровлення .

4.3. План роботи  дошкльного  закладу  схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується керівником  дошкільного закладу і погоджується  з  відділом освіти Бахмацької райдержадміністрації

План роботи на оздоровчий період погоджується  з  Бахмацькою СЕС.

4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється
відповідно до програм,
рекомендованих Міністерством освіти та науки України:

- Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

- «Впевнений старт».

4.5. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і
виховання дітей.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

- художньо-естетичний;

- гуманітарний.

Y. Організація харчування дітей в дошкільному закладі

5.1. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

YI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється Бахмацькою районною поліклінікою на безоплатній основі та медичною сестрою закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в т.ч. проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

V11. Учасники навчально-виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного  закладу є:

         ---- діти дошкільного віку

         --  керівник

 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники;
 • технічні працівники;
 • батьки (особи, які їх замінюють).

7.2. Форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-
виховного процесу:

 • преміювання;

    ---   грамоти відділу освіти; обласного управління освіти, Міністерства освіти України;

 • значок "Відмінник освіти України", державні нагороди.

7.3. Права  дитини у сфері  дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови  перебування, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу з питань навчання та виховання дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та  зміцненні матеріальної бази закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних і судових органах  законні інтереси своїх дітей;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно  вносити  плату  за утримання  дитини  в  дошкільному
  складі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини, слідкувати за станом здоров’я, в разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом 3-х днів батьки зобов’язані надати довідку про стан здоров’я дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також  фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних обєднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку  пошукову, експериментальну роботу;

- вносити пропозиції щодо роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення вдповідно до законодавства;

- обєднуватися у професійні спілки, бути членами інших обєднань;

- на захист професійної честі та власної гідності;

7.8. Педагогічні працівники зобовязані:

-   виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та  її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоровя дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в районній поліклініці (1 раз в півріччя).

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один  раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МІністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обовязків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

Переглядів: 44 | Додав: Адмін | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: