Четвер, 18.10.2018, 10:29
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Листопад » 28 » Статут ч.2
23:40
Статут ч.2

VI11. Управління  дошкільним закладом.

8.1..     Управління дошкільним закладом здійснюється Бахмацькою міською радою та районним відділом
освіти.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює  завідувач, яка призначається і звільняється районним відділом освіти  з дотриманням чинного законодавства.

  1. Завідувач  дошкільним  закладом::
 • несе відповідальність за організацію діяльності закладу;
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;
 • розпоряджається  коштами, укладає договори з батьками
 • у межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для виконання працівниками дошкільного закладу;
 • приймає на роботу та  звільняє з неї працівників закладу;
 • організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням ПК;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, ТБ, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • організовує різні форми  співпраці з батьками
  1. Постійнодіючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.  До складу педагогічної ради входять:
 • завідувач,
 • вихователь-методист,
 • педагогічні та медичні працівники;
 • інші спеціалісти.
 • Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

 Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчальновиховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом самоврядування дошкільного закладу є загальні збори членів
трудового колективу та батьків. Рішення загальних зборів приймаються
більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Збори скликаються не рідше 1 разу на рік

Загальні збори:

-    приймають Статут дошкільного закладу, зміни, доповнення до нього;

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів та голову, встановлюють термін ЇЇ повноважень;
 • заслуховують звіти завідувача, голови ради дошкільного закладу про їх роботу, дають їм оцінку таємним голосуванням;
 • затверджують основні напрями удосконалення роботи й розвитку дошкільного закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада
дошкільного закладу, яка обирається рівною кількістю від батьків, членів
трудового колективу, громадськості.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є  правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного закладу;

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • підтримує громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку, навчання та виховання дітей;

-   погоджує зміст і форми роботи з батьками, їхню педагогічну освіту;

-   визначає умови оренди приміщень, споруд;

 • контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів дошкільного закладу для вирішення перспективних проблем удосконалення його діяльності.

1Х. Майно дошкільного закладу

  1. 9.1. Відповідно до рішення виконкому  Бахмацької міської ради від 30 серпня  1969 року  № 192  дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, інвентар, обладнання, комунікації, ігрові майданчики

Х. Фінансово-госродарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і  юридичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням  із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідні йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.3. Статистична  звітність  форми  85-к  про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку ів дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

 

Х1. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

  1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться  1 раз на 10 років у порядку,  встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти.
  3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчальним процесом,  встановлюється  засновником  дошкільного закладу.
  4. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Переглядів: 42 | Додав: Адмін | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: